ÖCHER JOLFCLUB

De Klenkes Oufe weäde op de Anlag van d’r Öcher Jolfclub uusjedrage. D’r Öcher Jolfclub wooed 1927 jejröndt än es domet d’r äutste Jolfclub ejjene Dreijländereck. Een d’r Westen va Stadt Oche, aan d’r Foss van d’r Schnieberg, kot beij de Jrenz noh Holland litt d’r Öcher Jolfclub 1927 e.V.. Een de Aafangsjohre hau die Anlag mär nüng Löücher, die ävver een d’r zwejde Weltkreg total ladritt jenge. Met vööl Möjjhte än Bouwerejj entstong bes Engs de 70er Johre wier ene Jolfpläj met 18 Löücher. Hü bestecht die Bronk övver deä Pläj dörch sing Schönnde, die besongesch dörch deä aue Boumbestand än zom Deäl pittoreske Uusbleck onger¬strejche weäd. Heä fordert de Speäler sportlich dörch eng jeschneä Bahne, die zoudem noch van huech Böüm eenjejrenzt weäde än noch dörch onerwade Flecksjere Jröngs. Uußerdem sörgt de liieht hövvelije Topojrafie ongerscheädlije än interessante Speälsituaziuene för de Aktöre.

 

Een sing 90 Johr kan d’r Öcher Jolfclub op en lang sportlije Tradiziuen zeröckblecke, die dörch H. O. Krings (Presendent van de Europäische Jolf Assoziaziuen), defferente Nazionalspeäler än d’r erronge Willy-Schniewind-Mannschaffspriis noch bekrüent wooed.

 

Ouch deä stärke Eensatz för de Vereinsjugend zügt van sportliche Sen beij deä Club. Die Tradiziuen sall alle Johrs op Nöjjts dörch »Klenkes Oufe«, de Öcher Stadtmeästerschafte, erhaue än wijjerjefuueht weäde.